العربية
Deutsch
English
русский
français
עברית

עיקרון השרידות - כוונת המחבר

 

בכל גוף מצוי כוח הפועל נגד שינוי: ממנוחה לתנועה, מתנועה למנוחה, ובקצב התנועה.

 הכוח הזה מכונה אינרציה=שרידות.(דקרט, גלילאו, ניוטון)

במסה זאת אני מבקש להעמיד במרכזו של השיח האינטלקטואלי רעיונות ומושגים שחלקם נמצאו עד כה בשוליים של עקומת השיח זה וחלקם נרמזו אך לא נאמרו במפורש. רוב אבני הבניין של המסה  נוצרו בזרם המרכזי של חשיבת האדם שהרי "אין חדש תחת השמש" ולא באתי להמציא את הגלגל. אני מתכוון לעצב כך מחדש את הגלגל שיתאים למסלולים שהיו חסומים או מוזנחים בפרדיגמות המדעיות וממילא בתרבות. אני מבקש לעורר לשינוי בתפיסתם ובהערכתם של נתונים ידועים, כפי שניסח זאת תומאס קון , כי לדעתי לקהילה המדעית היום אין תשובות משביעות רצון  לארבע שאלות אלה:1. מה הם הישים היסודיים שמהם מורכב העולם?2. מהי פעולת הגומלין שביניהם לבין עצמם וביניהם לבין החושים?3. מהן השאלות שלגיטימי להציגן לגבי ישים אלה?4. ומהן הטכניקות המשמשות בחיפוש אחר פתרונות?בתחילת המאה ה-21 ניתן להמשיל את תרבותה של התנהגות האדם ואת תפקוד מערכותיו לתרבות צללים כפי שהמשיל אפלטון ב"משל המערה" את תרבותו של הפוליס היוונית לפני  2400. מעט מאוד השתנה במשך תקופה כה ארוכה, בחיי עמים ובחיי מדינות, למרות שבין אפלטון לבינינו פעלו מוחות מבריקים: אריסטו, ארכימדס, קופרניקוס, גליליי, שפינוזה, ניוטון, קאנט, איינשטיין ורבים אחרים. יציבות זאת נגרמה משום ש"עקרון המערתִיוּת" האפלטוני הוא קבוע הכרתי בעולם הניסיון וגם אפלטון לא חמק ממנו. מפעלם של אנשי חשיבה אלה העמיד בידי המדינות אנרגיות אינטלקטואליות חזקות שנוצלו לבצע את מעשי האיוולת שלהם, לפגוע בביטחונם ולסכן את שרידותם  של יחידים, ארגונים ומדינות. הרומאים אמרו: "הבריות רוצים שיוליכום שולל, לכן ילכו נא שולל". אנחנו לא יכולים להרשות זאת לעצמנו כי אנחנו מצויים עכשיו בתקופה מסוכנת שאחרי שחר העידן הגרעיני, כאשר התפתחותה הטכנולוגית של הציוויליזציה מקדימה בהרבה את התבגרותה החברתית והפוליטית ואת יכולתה להתמודד עם סכסוכים ציוויליזציוניים, אזוריים ומקומיים. הפיסיקאי הינץ פייגלס, כתב בספרו "הצופן הקוסמי": "התוודעות אל האנרגיות הקוסמיות המתדלקות את הכוכבים,  אל תנועת האלקטרונים והאור בתוך החומר, ואל הסדר המולקולארי המורכב שהוא הבסיס הביולוגי של החיים, היא אתגר שיש להתמודד איתו באמצעות יצירה של סדר מוסרי ופוליטי שיתחשב בכוחות אלה, שאם לא כן הם ישמידו אותנו. התמודדות כזאת תעמיד במבחן את כל משאבי התבונה והחמלה שלנו".כדי לסייע במאמץ לנטרל את סיכוני קץ החיים של תקופתנו, אנסח את השערת השרידות. בלי להבין את יסוד השרידות במציאות אין לדעתי, להבין את אבני היסוד של ההוויה. זה גם המסר שהעביר לנו מחבר פרק א' בספר בראשית, שלדבריו בני אדם "יִרְדוּ בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ" לשם ניטרול איומים והבטחת שרידות. על סמך השערת השרידות אבקר את תרבות הביטחון הרווחת.  

 

 

 

 

 

 
 
 

הרקלייטוס "האפל"